Hyundai 2019 01 1140x190

Autá s volantom vpravo budú na Slovensku legálne, pokuty za STK nižšie

V nedeľu 20. mája vstúpi do platnosti nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a prinesie tri zmeny.

„Do zákona sme zapracovali nové opatrenia prevádzky vozidiel, ktoré sú plne v súlade s požiadavkami legislatívy Európskej únie. Rozširujeme aj siete staníc STK, aby vodiči mali viac možností na rýchlu a kvalitnú kontrolu,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Na Slovensko si po novom môžeme legálne doviezť a prihlásiť osobné auto (kategória M1) s pravostranným riadením. Majiteľ však musí zabezpečiť úpravy osvetlenia alebo spätných zrkadiel tak, aby vozidlo mohlo byť prevádzkované u nás. Splnenie tejto požiadavky bude posudzovať technická služba overovania (skúšobňa). Na Slovensku máme dvanásť týchto skúšobní. Ich zoznam nájdete na stránke ministerstva dopravy.

V novom zákone sa od 20. mája 2018 upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Ak prevádzkovateľ vozidla podrobí vozidlo príslušnej kontrole dodatočne do 15 dní a zároveň uhradí pokutu vo výške jednej tretiny, teda 55 eur, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesplní tieto podmienky, pokuta za neplatnú technickú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti, teda 165 eur a tiež pokuta za neplatnú emisnú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti, teda 165 eur.

„Našim cieľom nie je pokutovanie vodičov, ale aby na našich cestách jazdili bezpečné vozidlá, ktoré nebudú ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Aj týmito legislatívnymi zmenami chceme motivovať ľudí k tomu, aby dbali na pravidelnú kontrolu svojich vozidiel,“ uviedol minister Arpád Érsek.

Zákon počíta s rozšírením siete STKčiek. Ministerstvo dopravy bude povoľovať zriadenie novej stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ak budú splnené zákonné podmienky.

"V okresoch a krajoch je stanovený fixný počet týchto staníc. Na získanie povolenia na založenie ďalšej STK je stanovený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly. Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. V záujme čo najtransparentnejšieho podávania žiadostí pripravilo ministerstvo dopravy vzory žiadostí a podrobný návod ako žiadosť podať a zverejnilo ju na svojej webovej stránke," uviedlo ministerstvo dopravy.