Hyundai 06 1 2019 1140x190
Thumb urban smog caused by cars Thumb pravidla cestnej premavky autozurnal.com  1 Thumb pravidla cestnej premavky autozurnal.com 1

Pozor! Pravidlá cestnej premávky sa zmenia. Čo nás čaká?

Novela zákona o cestnej premávke dostala od vlády zelenú a putuje do parlamentu. Pravidlá cestnej premávky sa zmenia, no záverečné zmeny môžu vyplynúť z rokovaní v parlamente. Prinášame vám prehľad navrhovaných bodov a najdôležitejších zmien, ktoré nás ako vodičov a chodcov ovplyvnia. Do platnosti by mala novela zákona o cestnej premávke vstúpiť 1. novembra 2019.

Najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávky

Elektrické kolobežky a cyklisti

"Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú". V súčasnosti pribúdajú prípady, kedy osoby jazdiace na e-kolobežke ohrozujú chodcov na chodníku. Aj preto dochádza k odlíšeniu medzi "bežnou" a elektrickou kolobežkou. Osoby jazdiace na kolobežke bez prídavného motora budú môcť aj ďalej jazdiť na chodníku.

Zdroj: SEAT

Schválením poslaneckej novely zákona v roku 2016 sa umožnilo cyklistom jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi. Schválená formulácia však nebola dostatočne jasná a vykonateľná, preto rezort navrhuje upraviť toto ustanovenie tak, aby mohli cyklisti jazdiť s daným množstvom alkoholu na cestičke pre cyklistov a v obci, t. j. v území vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce.

Telefón do rúk nepatrí

"Zákaz používať mobilný telefón okrem telefonovania so systémom hands free ("voľné ruky") sa upraví tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia." Vodiči s výhovorkou, že netelefonovali, len mobil držali v ruke, už neuspejú. Zákaz držania a obsluhy zariadení sa vzťahuje aj na navigácie, kamery a iné audiovizuálne zariadenia. 

Zmena na žel. priecestí

"Vypúšťajú sa pevne dané najvyššie dovolené rýchlosti v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia (50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h a ak svieti prerušované biele svetlo, tak 50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h), keďže od používania bieleho prerušovaného svetla sa už upúšťa a takto nastavené rýchlosti nepoznajú medzinárodné štandardy prechádzania cez železničné priecestie ani napríklad pravidlá cestnej premávky v Nemecku alebo Rakúsku."

Záchranárska ulička po vzore západu

Konečne aj u nás bude povinnosť vytvoriť záchranársku uličku pri kolóne na diaľnici tak, ako to majú viaceré iné štáty. Autá jazdiace v  ľavom pruhu sa uhnú k ľavej krajnici, autá jazdiace v pravom pruhu zasa k pravej krajnici. Ak bude jazdných pruhov viac, autá sa uhnú ako na obrázku pod textom. Povinnosť bude platiť len na diaľniciach a smerovo rozdelených cestách mimo obce, ktoré majú najmenej dva jazdné pruhy v každom smere jazdy.

Zdroj: zzsuk.cz

Parkovanie na chodníku

"Navrhujeme upraviť znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca." Státie a parkovanie na chodníku rezort obmedzí len pre vozidlá do 3,5 tony a zakáže jazdu po chodníku, ktorá bola častou praxou. Zákon aj naďalej umožní parkovanie na chodníku, ak na ňom zostane minimálne 1,5 metra voľnej šírky.

Menej byrokracie pri evidencii vozidiel

"Pri evidencii vozidiel MV SR navrhlo aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktorým cieľom je zefektívniť a zlepšiť poskytovanie služieb evidencie vozidiel, napríklad vypustenie fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, umožnenie vykonávania niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte či  predĺženie platnosti zvláštnych evidenčných čísel." 

Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla prekladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe. Majiteľ auta si bude môcť auto prihlásiť sám cez elektronickú službu. Doklady a tabuľky TEČ poštou na adresu a pôvodné doklady (ak ide o vozidlo, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky) majiteľ odovzdá doručovacej službe alebo kuriérovi. Ak tak nespraví, výmenu musí dokončiť na dopravnom inšpektoráte, doklady a tabuľky mu dovtedy nebudú vydané.

Viac mladých vodičov nákladných aút

"MV SR tiež navrhlo  rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov tak, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (dnes 21 rokov) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (dnes 24 rokov)." Profi vodičov je málo, no či je toto vhodný krok a či ním neutrpí bezpečnosť cestnej premávky, je veľmi diskutabilné...

Pozor na neskúsených vodičov (nielen mladých)

Jednou z vecí, ktoré chce rezort riešiť, sú dopravné nehody spôsobené neskúsenými vodičmi. Pre túto rizikovú skupinu sa zavádza obdoba skúšobnej doby (dva roky od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B), vrámci ktorej sa po dvoch závažných priestupkoch alebo prekročeniach rýchlosti budú musieť podrobiť doškoľovaciemu kurzu v autoškole, rehabilitačnému programu u dopravného psychológa a preskúšaniu pravidiel na polícii. Nebude to platiť len pre mladých vodičov do určitej vekovej hranice. Ak si človek spraví vodičák v 35-ke, aj pre neho bude platiť dvojrocňá "skúšobná doba".

Sankcie

Objektívna zodpovednosť

V rámci objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla sa navrhuje zlepšiť vymožiteľnosť sankcií postupom, že ak nedôjde k úhrade pokuty v stanovenej lehote, bude možné zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, ak príde policajt do kontaktu s vozidlom priamo na ceste. Tiež sa zavádza nový druh sankcie – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom (napríklad radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s týmto vozidlom priamo na ceste, uloží pokutu priamo na ceste vodičovi vozidla.

Útek z miesta nehody

V zákone o priestupkoch navrhujú rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje. Namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude hroziť pokuta 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov.

Používanie mobilu

Zvýši sa tiež horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas jazdy z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

3x a dosť

Dnes hrozí vodičovi preskúšanie alebo návšteva lekára v prípade, ak vodič za posledných dvanásť mesiacov trikrát spáchal závažný priestupok, za ktorý dostal pokutu aspoň 60 eur. V novele zákona o cestnej premávke sa už výška pokuty nebude zohľadňovať.

Zdroj: minv.sk
Titulná foto: libreshot.com